logo

Βρείτε την Κατηγορία Ερωτήσεων που σας ενδιαφέρει:

Προϋποθέσεις / Κριτήρια
Αναπηρία
Επίδομα
Αίτηση
Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω GOV.CY
Αξιολήγηση
Ενστάσεις
Προϋποθέσεις / Κριτήρια
  Όχι, αιτήσεις που δεν υποβάλλονται εντός χρονικού περιθωρίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και συνεπώς δεν μπορούν να εγκριθούν.

Δικαίωμα σε Επίδομα Τέκνου έχουν οικογένειες που έχουν:
    - τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους τουλάχιστον κατά τα 5 τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, στα εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
    - το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα τους κατά το προηγούμενο έτος υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει: → τις €49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και → τις €59.000 για οικογένειες με δύο → για κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν των 2 θα αυξάνεται κατά €5000 π.χ. 3 εξαρτώμενα τέκνα €59.000 + €5000 = €64.000 κλπ.
    - να πληρείται το περιουσιακό κριτήριο, όπου η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000. (Σημειώνεται ότι στο 1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).
Το Επίδομα Τέκνου καταβάλλεται:
• στη μητέρα όταν οι γονείς συζούν
• στον πατέρα ή τη μητέρα ανάλογα με την περίπτωση όταν αυτοί είναι άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, για τον αριθμό των τέκνων που ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη και
• στον έχοντα την επιμέλεια με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου, όταν και οι δύο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι.
    - Όλα τα εξαρτώμενα τέκνα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 18 ετών εκτός αν φοιτούν σε σχολή μέσης εκπαίδευσης οπότε θεωρούνται εξαρτώμενα τέκνα μέχρι και την ηλικία των 20 ετών.
    - Περαιτέρω, αρσενικό τέκνο συνεχίζει να θεωρείται ως εξαρτώμενο για σκοπούς παροχής επιδόματος τέκνου καθ’ όλη τη διάρκεια που διανύει τη στρατιωτική του θητεία μέχρι ηλικίας 21 ετών. Εννοείται ότι αν το τέκνο αποσυρθεί από την Εθνική Φρουρά παύει να είναι δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου ή αν φοιτά σε στρατιωτική σχολή.
    - Επίσης, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου θεωρείται ως εξαρτώμενο τέκνο, άτομο το οποίο στερείται μόνιμα της ικανότητας συντήρησής του.
Όχι δεν δικαιούνται . Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται μια οικογένεια έκπτωση είναι να είναι πολύτεκνη οικογένεια και να έχει το λιγότερο τρία εξαρτώμενα τέκνα και να πληρεί το εισοδηματικό κριτήριο που θέτει το σχετικό Σχέδιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου(ΑΗΚ) το οποίο μιλά για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ύψους €51.258.

Δικαίωμα σε Επίδομα Τέκνου έχει οικογένεια της οποίας όλα τα μέλη, έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους τουλάχιστον κατά τα 5 τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, στα εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Νοείται ότι το κάθε μέλος εξετάζεται ξεχωριστά.


Ναι εξακολουθούν να θεωρούνται οικογενειακή μερίδα εφόσον δεν υπάρχει διαζύγιο και πρέπει να υποβάλουν μαζί αίτηση για Επίδομα Τέκνου.


Ναι, πρέπει να δηλωθεί το ύψος της διατροφής και απαραίτητα να προσκομιστεί Διάταγμα Διατροφής από το Αρμόδιο Δικαστήριο ή Κοινή Ένορκη Δήλωση από την μητέρα και τον πατέρα σχετικά με το ύψος της διατροφής.


    - Το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει: → τις €49.000 για οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο και → τις €59.000 για οικογένειες με δύο → για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των 2 θα αυξάνεται κατά €5000 π.χ. 3 παιδιά €59.000 + €5000 = €64.000 κλπ.
    - πληρείται το περιουσιακό κριτήριο, όπου η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000 (Σημειώνεται ότι στο 1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).
Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη από τον ίδιο τον αιτητή/ρια και το σύζυγο/συμβίο. Περαιτέρω, το έντυπο εξουσιοδότησης και πάλιν πρέπει να είναι υπογραμμένο από τον ίδιο τον αιτητή/ρια, το σύζυγο/ συμβίο και τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 χρονών.
    Ø Πιστοποιητικά που υποβάλλονται κάθε χρόνο:
     · Σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος από απασχόληση, σύνταξη ή επιδόματα, σχετικές βεβαιώσεις από τους εργοδότες ή/και αρμόδιους φορείς του εξωτερικού
     · Βεβαίωση υπογραμμένη από λογιστή ή ελεγκτή της εταιρείας που είναι μέτοχος ο/η σύζυγος/συμβίος/α , αναφορικά με το μεικτό μέρισμα που έλαβαν κατά το έτος που προηγείται της αίτησης.

    Ø Πιστοποιητικά που υποβάλλονται μόνο ΜΙΑ φορά:
     · Για τέκνα ηλικίας 18 – 21 ετών που υπηρετούν την θητεία τους, αντίγραφο βεβαίωσης από την Εθνική Φρουρά για Έλεγχο της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας
     · Για τέκνα μαθητές ηλικίας 18-20 ετών, αντίγραφο Βεβαίωση Φοίτησης από το Σχολείο τους - Για έλεγχο διάρκειας φοίτησης
     · Για άγαμα τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρηση τους, πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό - Από κυβερνητικό ή ιδιώτη γιατρό - Για Έλεγχος στοιχείων παιδιού/παιδιών
     · Για τέκνα διαζευγμένων γονέων ή ορφανά και από τους 2 γονείς: Αντίγραφο Απόφασης δικαστηρίου ή πρωτότυπη ένορκη δήλωση ή βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σχετικά με το άτομο με το οποίο τα τέκνα διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη
     · Αντίγραφο Διατάγματος Δικαστηρίου για το ποσό της διατροφής (σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί το ποσό πρέπει να υποβάλλεται ξανά) - Για έλεγχο οικογενειακού εισοδήματος
     · Πρωτότυπο Έντυπο Εξουσιοδότησης
     · Σε περίπτωση υιοθετημένου τέκνου αντίγραφο απόφασης δικαστηρίου σχετικά με την υιοθεσία και πιστοποιητικό γέννησης με αναγραφόμενους τους θετούς γονείς.
     · Για υπηκόους κράτους μέλους της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους:
      - Αντίγραφο Βεβαίωσης ή Δελτίου Διαμονής Yellow Slip - Από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τον/ην αιτητή/ρια και τα μέλη της οικογένειας τους
      - Πληροφορίες και Στοιχεία Ασφάλισης σε κράτος μέλος της ΕΕ.
     · Για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στην Κύπρο:
      - Αντίγραφο Άδειας Παραμονής ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τον/ην αιτητή/ρια και τα μέλη της οικογένειας τους (ARC - Alien Registration Card - Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση λήξης πρέπει να προσκομίζεται ανανεωμένη άδεια.
      - Επιπρόσθετα σε περίπτωση αιτητών με καθεστώς (π.χ Πολιτικού Πρόσφυγα ή Συμπληρωματικής Προστασίας) αντίγραφο της επιστολής έγκρισης από την Υπηρεσία Ασύλου.
     · Βεβαίωση για τον/την σύζυγο/συμβίο/α και τα εξαρτώμενα τέκνα, αναφορικά με τον αριθμό και την αξία των μετοχών/χρεογράφων/ομολόγων, όπου φαίνεται η επωνυμία της/ων εταιρείας/ιων και το όνομα του δικαιούχου.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
    Τα είδη αιτήσεων που ισχύουν είναι:
    Ø Αίτηση για παροχή επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
    Ø Αίτηση για παροχή επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες
    Ø Αίτηση για παροχή επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεικής οικογένειας ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.
    Σημειώνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗΣ.
Στο περιουσιακό κριτήριο, η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000 (Σημειώνεται ότι στο 1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).
Αναπηρία
    Ανάπηρα τέκνα είναι δικαιούχοι επιδόματος εφόρου ζωής, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά και νοουμένου ότι διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με το γονέα του, ότι δεν είναι παντρεμένο ή δεν έχει συμβίο/α.
Επίδομα

Ετήσιο Επίδομα για οικογένειες με βάση τα ετήσια εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Επίδομα Ανά Εξαρτώμενο Τέκνο:

Εισόδημα από 0 - €19500,00:
Ø 1 Τέκνο: € 559,74
Ø 2 Τέκνα: € 671,69
Ø 3 Τέκνα: € 1.231,43
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.973,82

Εισόδημα από €19.501 μέχρι €39.000,00:
Ø 1 Τέκνο: € 500,82
Ø 2 Τέκνα: € 612,77
Ø 3 Τέκνα: € 1.172,51
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.797,06

Εισόδημα από €39.000,01 μέχρι €49.000,00:
Ø 1 Τέκνο: € 447,79
Ø 2 Τέκνα: € 447,79
Ø 3 Τέκνα: € 895,58
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.484,78

Εισόδημα από €49.000,01 μέχρι €59.000**:
Ø 1 Τέκνο: € 0,00
Ø 2 Τέκνα: € 406,55
Ø 3 Τέκνα: € 813,10
Ø 4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.337,48

** Για οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο επίδομα ανά εξαρτώμενο τέκνο εξακολουθεί να παραχωρείται εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) αυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου.

Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα το επίδομα τέκνου θα καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου του έτους και ακολούθως σε μηνιαία βάση. Στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, καταβάλλεται σε μια ετήσια δόση.

Το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται με βάση την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Η αίτηση θα πρέπει να γίνεται μια φορά κάθε χρόνο.

Μάλιστα. Αποστέλλεται σχετικός κατάλογος στην ΑΗΚ με τους εν λόγω δικαιούχους του εκάστοτε μήνα, αρχές του επόμενου μήνα.


Αίτηση


Για την υποβολή της Αίτησης για Επίδομα Τέκνου απαιτείται η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και η υποβολή των απαραίτητων πιστοποιητικών, μέσω του CY Login.

Ο πολίτης υποχρεούται να ενημερώσει της υπηρεσία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία, οικογενειακής κατάστασης, τόπου διαμονής κτλ. συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω GOV.CY

Το πρώτο βήμα είναι να κάνετε εγγραφή στην CY Login, έτσι ώστε να αποκτήσετε προσωπικό λογαριασμό και κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση που έχετε σύζυγο ή συμβίο/α, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε και οι δύο λογαριασμό στην CY Login. Στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των κωδικών, μέσω του e-banking ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της αίτησης Επιδόματος Τέκνου / Μονογονεϊκής Οικογένειας, χωρίς να έχει προηγηθεί ταυτοποίηση των κωδικών μέσω του e-banking ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: cyloginsupport@dits.dmrid.gov.cy για βοήθεια.

Οικογένειες με σύζυγο ή συμβίο/α, θα πρέπει να συμπληρώσουν πρώτα το Μέρος Α΄ από τον αιτητή/τρια, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους λογαριασμό στην CY Login. Στην συνέχεια, ο/η σύζυγος/συμβίος/α, θα πρέπει απαραίτητα να συνδεθεί με τον δικό του προσωπικό λογαριασμό στην CY Login και να συμπληρώσει το Μέρος Β΄.

Προτού ξεκινήσετε την συμπλήρωση του Μέρους Α’, θα πρέπει απαραίτητα να σιγουρευτείτε ότι ο αριθμός ταυτότητας ή ο προσωπικός αριθμός εγγραφής ARC του/ης συζύγου/συμβίου/ας σας που έχετε μπροστά σας είναι ο ορθός. Στην περίπτωση που στο Μέρος Α’, καταχωρήσετε λάθος τον αριθμό ταυτότητας ή ARC του/ης συζύγου/συμβίου/ας σας, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Ο αριθμός ταυτότητας ή ο προσωπικός αριθμός εγγραφής ARC του/ης συζύγου/συμβίου/ας πρέπει να γραφτεί ακριβώς όπως έχει καταχωρηθεί στον προσωπικό λογαριασμό του/ης στην CY Login. Στην περίπτωση που γραφτεί λάθος, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Τα τέκνα εμφανίζονται αυτόματα όπως είναι καταχωρημένα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και δεν μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές των στοιχείων τους. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καθορίσετε τα τέκνα για τα οποία θέλετε να αιτηθείτε επίδομα.

Στην περίπτωση που τα τέκνα δεν εμφανιστούν αυτόματα, μπορείτε να τα προσθέσετε μόνοι σας, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Αν έχετε υποβάλει με επιτυχία το Μέρος Α΄, θα δείτε στην οθόνη σας τον αριθμό που έλαβε η αίτηση σας. Ο/Η σύζυγος ή συμβίος/α, θα πρέπει να συμπληρώσει το Μέρος Β΄, αφού συνδεθεί στην CY Login, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του/ης λογαριασμό. Στην συνέχεια, αφού επιλέξει το Μέρος Β΄, θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό αίτησης που σας είχε δοθεί εσάς κατά την υποβολή του Μέρους Α΄. Εναλλακτικά, στο email που θα λάβει ο/η σύζυγος/συμβίος/α, μπορεί να επιλέξει την λέξη «εδώ» όπου θα τον μεταφέρει στο CY Login για να συνδεθεί εισάγοντας τους δικούς του/ης κωδικούς και να συμπληρώσει το Μέρος Β΄.

Σε αυτή την περίπτωση, το email θα έρθει σε εσάς και ο σύζυγος/συμβίος/α, μπορεί να ακολουθήσει κανονικά την διαδικασία. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στην CY Login, χρησιμοποιώντας τον δικό του/ης προσωπικό λογαριασμό και στην συνέχεια να επιλέξει το Μέρος Β΄, εισάγοντας τον αριθμό αίτησης που σας είχε δοθεί εσάς κατά την υποβολή του Μέρους Α΄. Εναλλακτικά, στο email που ήρθε σε εσάς, μπορεί να επιλέξει την λέξη «εδώ» όπου θα τον μεταφέρει στο CY Login για να συνδεθεί εισάγοντας τους δικούς του/ης κωδικούς και να συμπληρώσει το Μέρος Β΄.

Είναι σημαντικό στο Μέρος Α’, να επιλέξετε τον σωστό τύπο αίτησης. Υπάρχουν τρείς τύποι αίτησης: (Α) Αίτηση επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεικής οικογένειας, (Β) Αίτηση επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες και (Γ) Αίτηση επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αιτηθείτε επίδομα τέκνου θα πρέπει να επιλέξετε είτε την αίτηση (Β) Αίτηση επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες, είτε την αίτηση (Γ) Αίτηση επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες. Αν λανθασμένα επιλέξετε την αίτηση (Α) Αίτηση επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεικής οικογένειας, τότε η αίτηση σας θα ολοκληρωθεί από το Μέρος Α’.

Για να προχωρήσει η αίτηση σας σε εξέταση, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το Έντυπο Εξουσιοδότησης σε πρωτότυπη και έντυπη μορφή και να υποβληθεί σε ένα από τα σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σ.Ε.Ε.Π) στην επαρχία διαμονής σας, μετά από διευθέτηση ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ (www.wbas.dmsw.gov.cy/dmsw) ή μέσω τηλεφώνου στο 8000 2000. Το έντυπο εξουσιοδότησης βρίσκεται στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Αξιολόγηση

- Παραλαβή αίτησης και έλεγχος για την ορθή συμπλήρωση της (να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά)
- Εξέταση της αίτησης από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και λήψη απόφασης
- Έγκριση της αίτησης και καταβολή του επιδόματος με έμβασμα ή απόρριψη και ενημέρωση του αιτητή για την απόρριψη, με επιστολή

Η εξέταση μίας πλήρως συμπληρωμένης αίτησης (αίτηση η οποία να είναι ολοκληρωμένη με όλα τα απαραίτητα παραστατικά και για την οποία δεν θα χρειαστεί επικοινωνία τηλεφωνική ή γραπτή με την/τον αιτητή/τρια για προσκόμιση δικαιολογητικών / παραστατικών) παίρνει περίπου 3 μήνες. Εξέταση αίτησης η οποία έχει εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 883/2004 θα έχει διάρκεια περίπου 3-5 μήνες, εφόσον η πληροφόρηση μεταξύ των Φορέων Οικογενειακών Παροχών των κρατών μελών που εμπλέκονται είναι ολοκληρωμένη. Σε περίπτωση, όπου κριθεί αναγκαίο για περαιτέρω διερεύνηση/πληροφόρηση, τότε η διάρκεια εξέτασης της αίτησης θα εξαρτηθεί από το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η έρευνα.

Θα λάβετε με έμβασμα στο λογαριασμό που έχετε δηλώσει το ποσό του επιδόματος.

Το δικαίωμα σε επίδομα για κάθε τέκνο τερματίζεται αυτόματα όταν:

    - το τέκνο πάψει να εμπίπτει στον ορισμό του εξαρτώμενου τέκνου (π.χ. συμπλήρωση 18ου έτους, απαλλαγή / ολοκλήρωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, σύναψη γάμου τέκνου κ.ο.κ.) ή
    - το τέκνο αποβιώσει ή απολέσει τη συνεχή και νόμιμη διαμονή του το ίδιο ή η οικογένειά του ή
    - το τέκνο πάψει να διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με τον αιτητή/τρια ή
    - το τέκνο βρίσκεται υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
    - το τέκνο έχει συνάψει γάμο ή συμβιώνει
    - το τέκνο έχει αποκτήσει δικό του τέκνο και διαμένει σε διαφορετική στέγη
Λόγοι απόρριψης μιας αίτησης επιδόματος τέκνου, πέραν των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, είναι οι ακόλουθοι:
    Ø Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαμονής (τουλάχιστον πενταετής νόμιμης και συνεχούς διαμονής πριν από την υποβολή αίτησης στην Κυπριακή Δημοκρατία)
    Ø Εκπρόθεσμη Υποβολή Αίτησης
    Ø Μη προσκόμιση ζητηθέντων εγγράφων
    Ø Τα τέκνα δεν εμπίπτουν στον ορισμό του εξαρτώμενου τέκνου
    Ø Τέκνο δε διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με τον αιτητή/τρια
    Ø Τέκνο υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
    Ø Ο αιτητης/τρια είναι ανάδοχοι γονείς
Το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να το επιστρέψει εντός της περιόδου που καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, με τραπεζικό έμβασμα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που θα του δοθεί. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται, το ποσό της υπερπληρωμής μπορεί να αποκόπτεται σε δόσεις από το ποσό που ενδέχεται να πληρωθεί στο μέλλος από την Υπηρεσία.
Ενστάσεις

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν ικανοποιείται από την απόφαση απόρριψης της αίτησης του, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, έχει το δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως Ιεραρχική Προσφυγή, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία της επιστολής απόρριψης.