logo


  Το δικαίωμα στην εν λόγω παροχή είναι ατομικό και παρέχεται στον αιτητή εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Α/ΑΚριτήριοΠεριγραφή
1ΥπηκοότηταςΟ αιτών πρέπει να είναι είτε:
   • πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας,
   • πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   • υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
   • υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει νομικό καθεστώς που προβλέπεται στον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, με εξαίρεση τους αιτητές ασύλου,
   • άτομο, το οποίο αποτελεί θύμα υπό την έννοια του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.
2Διαμονής
   • Ο αιτών πρέπει να έχει, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των 5 ετών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία.
   • Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από το νομικό καθεστώς που παρέχει ο Νόμος περί Προσφύγων ή τα πρόσωπα που είναι θύματα υπό την έννοια του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να καταστούν δικαιούχοι ανεξαρτήτως της ηλικίας τους και του χρόνου διαμονής τους στη Δημοκρατία, εάν κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς τους δεν έχει ήδη υποβάλει αίτηση και/ή λαμβάνει ήδη το επίδομα.
3Συνεχής διαμονή κατά την παροχή του επιδόματοςΟ δικαιούχος θα πρέπει να διατηρεί τη νόμιμη και συνεχή διαμονή του στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, διαφορετικά παύει να δικαιούται το επίδομα.
4Συνολικό εισόδημα μελών της οικογενειακής μονάδαςΤο συνολικό εισόδημα των μελών της οικογενειακής μονάδας πρέπει να είναι χαμηλότερο των συνολικών αναγκών που αξιολογούνται βάσει του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
5Ακίνητη Ιδιοκτησία
   • Ούτε ο αιτών, ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας μπορεί να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία αξίας άνω των 100.000 €. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιόκτητη κατοικία του αιτητή, εφόσον αυτή δεν ξεπερνά τα 300 τ.μ.
   • Εξαιρείται ακίνητη ιδιοκτησία επιπρόσθετης εκτιμώμενης αξίας 100.000 €., εάν δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος της, λόγω εγγραφής εμπράγματου βάρους ή δικαιώματος επικαρπίας (γεγονός που έλαβε χώρα πριν από την 11η Ιουλίου του 2014).
6Χρηματικά περιουσιακά στοιχεία
   • Οι τραπεζικές καταθέσεις του αιτητή και οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000€, αυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογενειακής μονάδας.
   • Η αξία άλλων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000€. Δε λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή βλάβης που προκλήθηκε από ατύχημα.
   • Ορισμένες ειδικές διατάξεις επιτρέπουν την εξαίρεση επιπλέον 20.000€ από το όριο καταθέσεων σε περίπτωση: ατόμων με σοβαρή ή ολική αναπηρία, όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διότι έχουν δεσμευτεί ως εγγύηση σε δάνειο ή είναι καταθέσεις ατόμου ηλικίας κάτω των 18 ετών, εφόσον η αιτία και στις δύο περιπτώσεις έλαβε χώρα πριν από τη θέσπιση του Νόμου (Ιούλιος 2014), όταν πρόκειται για σπουδαστικό δάνειο, όταν ανήκουν σε υπερήλικα, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια για τη διαχείριση τους, και όταν ανήκουν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών ως αποτέλεσμα κληρονομιάς ή άλλων παρόμοιων λόγων.
7Kινητά ή ακίνητα περιουσιακάΔεν θα πρέπει ούτε ο αιτών, ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας να έχει μεταφέρει κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα όρια που παραθέτονται στα κριτήρια (5) και (6) από την 1/1/2016, εκτός κι αν προσκομίσουν ικανοποιητικές επεξηγήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η μεταφορά αυτή ήταν επιβεβλημένη ή αναγκαία.
8Μη δικαιούχος για υποβολή αίτησηςΑκόμα κι αν κάποιος διατηρεί τη νόμιμη και συνεχή διαμονή του στη Δημοκρατία για 5 χρόνια, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση και δεν καθίσταται δικαιούχος για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εάν είναι:
   • μοναχός σε μοναστήρι,
   • εθνοφρουρός,
   • φοιτητής πλήρους φοίτησης, με εξαίρεση τους φοιτητές που ήταν υπό τη φροντίδα του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, ή αν είναι ανάπηρος ή ορφανός,
   • εκούσια άνεργος.
9Επιπρόσθετα ΚριτήριαΟ αιτών πρέπει να είναι:
   • ηλικίας άνω των 28 ετών, ή
   • έγγαμο άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας, ή
   • μόνος γονέας ανεξαρτήτου ηλικίας, ή
   • ορφανό ανεξαρτήτου ηλικίας, ή
   • άτομο με αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας, ή
   • ενήλικο άτομο με αναπηρία, το οποίο ήταν υπό τη φροντίδα του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του