logo

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οικογένειες που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου για το 2023 με βάση τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους, με τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας μέχρι 4 ετών κατά την 31η Αυγούστου 2023, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Σύνθεση ΟικογένειαςΕισοδηματικό Όριο
Ζεύγος με ένα παιδί€49.000
Ζεύγος με δύο παιδιά€59.000
Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά€49.000
Ζεύγος / μονογονεϊκές με τρία παιδιά€54.000
Ζεύγος / μονογονεϊκές με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά€59.000 συν €5.000 για κάθε επιπρόσθετο παιδί πέραν των 3ων

Το οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου. Με βάση τη νομοθεσία το ακαθάριστο εισόδημα του 2022 είναι το εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας, μεταξύ άλλων, από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος τα εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από εργασία ή απασχόληση, το επίδομα τέκνου, η φοιτητική χορηγία, οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας και οι υποτροφίες καθώς και τα αναπηρικά επιδόματα.

  • Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 80% του ύψους των μηνιαίων διδάκτρων, με μέγιστο ποσό που κυμαίνεται από €100 μηνιαίως για κάθε παιδί μέχρι και €350 μηνιαίως για κάθε παιδί, στη βάση κριτηρίων εισοδήματος της οικογένειας και του αριθμού των τέκνων, όπως καθορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:


ΕισόδημαΜέχρι 19.50019.500- 30.00030.000-39.00039.000- 49.00049.000-59.000
Μονότεκνοι€125 / μήνα€100 / μήνα€75 / μήνα*€50 / μήνα*-
Δίτεκνοι€150 / μήνα€125 / μήνα€100 / μήνα€75 / μήνα*€50 / μήνα*
Τρίτεκνοι€175 / μήνα€150 / μήνα€125 / μήνα€100 / μήνα€75 / μήνα*
Πολύτεκνοι€200 / μήνα€175 / μήνα€150 / μήνα€125 / μήνα€100 / μήνα*
Μονογονείς€200 / μήνα€175 / μήνα€150 / μήνα€125 / μήνα-

*Στα ανωτέρω ποσά προστίθενται (σε όλες τις κατηγορίες) +€100 / μήνα για παιδιά ηλικίας 0-2
*Στα ανωτέρω ποσά προστίθενται (σε όλες τις κατηγορίες) +€50 / μήνα για παιδιά που φοιτούν και απόγευμα (μετά τις 15:30)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς θα μπορούν να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά την αίτησή τους, από τις 28 Αυγούστου 2023 και χωρίς καταληκτική ημερομηνία, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ στο www.wbas.dmsw.gov.cy.

Σημειώνεται ότι όλοι οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24.

Η υποβολή της αίτηση γίνεται μόνο από τον γονέα που έχει καταστεί δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου (στις πλείστες περιπτώσεις είναι η μητέρα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας) και για να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα θα πρέπει οπωσδήποτε είτε να έχει δημιουργήσει και επιβεβαιώσει ενεργό προφίλ στην κυβερνητική πύλη www.gov.cy είτε να είχε προβεί στην αντίστοιχη διαδικασία στην πύλη ΑΡΙΑΔΝΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όμως η επιδότηση δεν μπορεί να αφορά σε περίοδο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός Σεπτεμβρίου 2023, η επιδότηση θα καλύπτει ολόκληρο το μήνα Σεπτέμβριο από την ημερομηνία έναρξης φοίτησης του παιδιού.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν εγγράψει το δικαιούχο παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο πριν την πρόσβασή τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα και να γνωρίζουν τον αναγνωριστικό αριθμό της τάξης / τμήματος του παιδιού που θα τους δοθεί από τον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ήδη αρχίσει η φοίτηση του παιδιού. Για παράδειγμα, εάν η φοίτηση θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2023, η ηλεκτρονική αίτηση από τους γονείς θα υποβληθεί την 1η Νοεμβρίου ή κατά τη διάρκεια Νοεμβρίου 2023 και η επιδότηση θα καλύπτει από την έναρξη της φοίτησης, νοουμένου ότι η αίτηση υποβάλλεται εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο από τον γονέα που έχει εγκριθεί ως δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου για το συγκεκριμένο παιδί (στις πλείστες περιπτώσεις είναι η μητέρα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας), για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο από τον γονέα που έχει τη φύλαξη του παιδιού (που μένει μαζί του δηλαδή).

Για όσους εκ των γονέων έχουν λάβει την σχετική ενημερωτική επιστολή από την ΥΔΕΠ για το Σχέδιο, ο γονέας που υποβάλλει την αίτηση είναι ο γονέας προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή.

Η ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλλεται δεν απαιτεί κανένα έγγραφο. Προϋποθέτει όμως να έχει υποβληθεί αίτηση για Επίδομα Τέκνου (για το τρέχον έτος) αναφορικά με το συγκεκριμένο παιδί καθώς και να έχει εγγραφεί το παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο.

Προϋποθέτει επίσης εγγραφή μέσω της πύλης www.gov.cy στο CY Login για όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει τέτοια εγγραφή μέσω της πιο πάνω πύλης ή μέσω της πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ στο παρελθόν. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register


Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αφού έχει εξασφαλιστεί εγγραφή και επιβεβαίωση λογαριασμού μέσω της πύλης www.gov.cy ο γονιός χρειάζεται να συμπληρώσει τα ακόλουθα:

  • Τον εξαψήφιο αναγνωριστικό αριθμό που θα δοθεί στους γονείς από τον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο με την εγγραφή του παιδιού
  • Το ωράριο φοίτησης του παιδιού στον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο
  • Την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο
  • Την ημερομηνία έναρξης φοίτησης του παιδιού στον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο (όχι νωρίτερα από 1/9/23)
  • Τα τελικά μηνιαία δίδακτρα που έχουν συμφωνηθεί για τη φοίτηση του παιδιού, περιλαμβανομένων όλων των σταθερών μηνιαίων χρεώσεων και αφαιρουμένων όλων των εκπτώσεων. Στα δίδακτρα δεν πρέπει να περιλαμβάνεται το κόστος των επιπρόσθετων δραστηριοτήτων που δεν είναι μέρος του προγράμματος για όλα τα παιδιά της τάξης.
  • Κινητό τηλέφωνο γονέα
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα.
Η έγκριση ενός δικαιούχου παιδιού ισχύει για το σχολικό έτος 2023-24, δηλαδή από την αρχή του μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τον Αύγουστο 2024, ανεξάρτητα από το κατά όσο οι γονείς είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου και για το 2024.

Τονίζεται ότι η έγκριση ισχύει για το τρέχον σχολικό έτος και δεν συνεπάγεται έγκριση και για τα επόμενα σχολικά έτη καθώς για κάθε σχολικό έτος λαμβάνονται υπόψη ανανεωμένα κριτήρια (εισοδήματα κ.α.).

Κάθε δικαιούχο παιδί εγκρίνεται για ολόκληρο το σχολικό έτος εφόσον δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 4ων ετών κατά την 31/8/2023, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι συμπληρώνει την ηλικία των 4ων ετών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Δηλαδή, ένα παιδί που συμπληρώνει την ηλικία των 4ων ετών τον Οκτώβριο 2023, παραμένει δικαιούχο μέχρι τον Αύγουστο 2024.

Ανεξάρτητα από το εάν έχετε λάβει επιστολή ή όχι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ στο www.wbas.dmsw.gov.cy και εάν είστε δικαιούχος θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ενημερωθείτε σχετικά.

Από τις 28 Αυγούστου 2023 μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ στο www.wbas.dmsw.gov.cy και εάν είστε δικαιούχος το σύστημα θα έχει ενημερωθεί για όλα τα παιδιά για τα οποία έχετε εγκριθεί για παροχή Επιδόματος Τέκνου. Εάν έχετε νέο παιδί το οποίο δεν έχετε ακόμη δηλώσει στο Επίδομα Τέκνου, χρειάζεται πρώτα να ολοκληρώσετε τη σχετική διαδικασία πριν προστεθεί και το νέο παιδί στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Φοίτησης.

Για λάθη κατά τη συμπλήρωση της διαδικτυακής αίτησης (π.χ. λανθασμένο ωράριο, δίδακτρα κλπ) μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στην Αριάδνη και να επεξεργαστείτε την αίτησή σας, προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθώσεις.

Παρακαλούμε όπως πρώτα:


  1. Ελέγξετε τα junk folder ή spam filter καθώς και οποιουσδήποτε άλλους αυτοματισμούς υπάρχουν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς διαπιστώνεται ότι στις πλείστες περιπτώσεις αυτό έχει συμβεί,

  2. Επικοινωνήσετε με τον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο στο οποίο έχετε εγγράψει το παιδί σας για να ενημερωθείτε εάν εκεί έχουν λάβει το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Σε περίπτωση που και μετά τα πιο πάνω βήματα δεν επιβεβαιώνεται η εγγραφή, παρακαλώ όπως απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας μέσω του email children@wbas.dmsw.gov.cy αναφέροντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο και αρ. δελτίου ταυτότητας του παιδιού για να επιβεβαιωθεί από τους αρμόδιους λειτουργούς και να ενημερωθείτε σχετικά.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης οι γονείς αλλά και ο συμβεβλημένος πάροχος (νηπιαγωγείο / βρεφοκομικός σταθμός) θα ενημερώνονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα μέσω email για την έγκριση καθώς και για το ποσό που θα καταβάλλεται.

Με το τέλος κάθε μήνα και αφού ο πάροχος επιβεβαιώσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ότι έχει φοιτήσει το παιδί, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσό απευθείας στο νηπιαγωγείο / βρεφονηπιακό σταθμό και θα ενημερώνεται ο γονέας.

Οι γονείς θα πρέπει να καταβάλλουν κανονικά τα δίδακτρα για τον πρώτο μήνα έγκρισης και από τον επόμενο μήνα θα καταβάλλουν στον πάροχο τη διαφορά μεταξύ της επιδότησης που έχει εγκριθεί και της τελικής μηνιαίας χρέωσης.

Για παράδειγμα, για γονείς που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους και θα εγκριθούν από τον Σεπτέμβριο 2023, θα πληρώσουν κανονικά τον Σεπτέμβριο όπως γίνεται πάντοτε και από τον Οκτώβριο 2023 θα καταβάλλουν μόνο τη διαφορά μεταξύ της κανονικής χρέωσης και του ποσού επιδότησης για το οποίο έχουν εγκριθεί.

Οποιαδήποτε υπερπληρωμή από πλευράς γονέα, λόγω του ότι για τον πρώτο μήνα θα καταβληθεί και επίδομα και τα δίδακτρα, θα διευθετείται είτε μέσω αποκοπών από τους επόμενους μήνες είτε με εφάπαξ καταβολή της διαφοράς από τον πάροχο προς τον γονέα, σύμφωνα με την πολιτική του κάθε βρεφονηπιακού σταθμού / νηπιαγωγείου.

Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει τον τερματισμό της επιδότησης για οποιονδήποτε γονέα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι η οικογένεια δεν είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου για το έτος, εντός του οποίου αρχίζει το σχετικό Σχολικό Έτος.

(β) Εάν διαπιστωθεί ότι οι επωφελούμενοι έχουν υποβάλει παραπλανητικές ή και ψευδείς πληροφορίες ή παραστατικά με σκοπό να τους καταβληθεί η επιδότηση που προβλέπεται στο Σχέδιο.

(γ) Εάν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν το Σχέδιο ανασταλεί ως αποτέλεσμα εξαιρετικών περιστάσεων.

(δ) Εάν το επωφελούμενο παιδί διακόψει τη φοίτησή του σε εγκεκριμένο Πάροχο.

(ε) Εάν ο Πάροχος ή η Οικογένεια παραβαίνει τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Σχεδίου ή και τους επιπρόσθετους όρους που τίθενται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας ή και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς.

Σε περίπτωση τερματισμού της καταβολής επιδόματος οι πληρωμές από τον Φορέα Διαχείρισης θα περιοριστούν στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο τερματισμός.

Στην περίπτωση όμως παραπλανητικών ή και ψευδών πληροφοριών ή και παραστατικών, ο Φορέας Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει επιστροφή των οποιωνδήποτε καταβληθέντων ποσών από τις οικογένειες ή και από τον Πάροχο, από κοινού ή και χωριστά, ανάλογα με την φύση του αδικήματος.

Επειδή όλη η διαδικασία έχει μηχανογραφηθεί και θα είναι μόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, οι αιτήσεις από δικαιούχους του Επιδόματος Τέκνου θα εξετάζονται αμέσως και εντός των επόμενων ημερών από την υποβολή τους θα ενημερώνονται οι γονείς καθώς και ο πάροχος για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης καθώς και για το ποσό της μηνιαίας επιδότησης.


Στην περίπτωση που παρουσιάστηκε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να καταβληθεί η πληρωμή ως έπρεπε, ο πάροχος μπορεί να υποβάλει το αίτημα του για αναδρομική πληρωμή και ακολούθως να εξεταστεί από την υπηρεσία. Σημειώνεται πως η παροχή του επιδόματος δεν μπορεί να αφορά αναδρομική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

Ναι. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 4 παιδιά με ηλικίες 2, 13, 16 και 18 ετών θα καταστεί δικαιούχα για επιδότηση διδάκτρων για το παιδί της με ηλικία 2 ετών, εάν το εισόδημα δεν υπερβαίνει την κλίμακα των πολυτέκνων, δηλαδή τις €59.000 συν €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των 3ων. Επίσης το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα των πολύτεκνων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εξαρτώμενα τέκνα, ως αυτά ορίζονται στους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους.

Το μέγιστο ύψος του επιδόματος έχει καθοριστεί στο 80% της τελικής μηνιαίας χρέωσης, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά από τις οποιεσδήποτε χρεώσεις ή και εκπτώσεις ή και αφαιρέσεις από πλευράς του Πάροχου (χωρίς, ωστόσο, να περιλαμβάνονται προαιρετικές δραστηριότητες που χρεώνονται ξεχωριστά από τους παρόχους).

Σημειώνεται ότι το μέγιστο μηνιαίο ύψος επιδότησης για κάθε γονέα περιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν δημοσιευτεί με το Σχέδιο και καθορίζεται με βάση τα ατομικά δεδομένα κάθε γονέα και ο Πάροχος ενημερώνεται σχετικά για να παρέχει τις ανάλογες απαλλαγές διδάκτρων στους γονείς.

Με βάση τους όρους προκήρυξης του Σχεδίου, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24, οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις για πλήρη φοίτηση πέραν των €15 ανά μήνα σε σχέση με τα ποσά που χρέωναν για τις ίδιες υπηρεσίες κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Επιπρόσθετα, οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν ενιαία τιμολογιακή πολιτική για όλους τους γονείς, δεν μπορούν δηλαδή να χρεώνουν άλλη τιμή για τους δικαιούχους του Σχεδίου και άλλη τιμή για τους υπόλοιπους γονείς.

Εάν οποιοσδήποτε γονέας διαπιστώσει παραβίαση των πιο πάνω όρων, καλείται να ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Η βασική προϋπόθεση είναι να έχει αρχίσει η φοίτηση και να έχει εγκριθεί η αίτηση για το Επίδομα Τέκνου περιλαμβανομένου του νέου παιδιού. Δηλαδή, οικογένειες που δεν ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου χρειάζεται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για παροχή Επιδόματος Τέκνου μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.cy και οι οικογένειες που είναι δικαιούχες του Επιδόματος Τέκνου αλλά έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν ένα νέο παιδί, χρειάζεται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέσω των ΚΕΠ / ΚΕΠΟ ή και ταχυδρομικώς το σχετικό έντυπο αλλαγής στοιχείων για να δηλώσουν τα στοιχεία του νέου τέκνου. Το σχετικό έντυπο και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας http://www.wbas.dmsw.gov.cy/

Η αίτηση για το Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την υποβολή και εξέταση είτε της αίτησης για Επίδομα Τέκνου είτε της ενημέρωσης για προσθήκη νέου παιδιού σε ενεργή αίτηση για Επίδομα Τέκνου και μόνο εφόσον έχει ήδη αρχίσει η φοίτηση του παιδιού.

Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι καθίστανται δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου με βάση τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου νόμους και οι οποίοι πληρούν τα επιπρόσθετα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, δικαιούχοι μπορούν να είναι και πρόσωπα που δεν έχουν κυπριακή ιθαγένεια, για παράδειγμα ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται στην Κύπρο.

Η έγκριση για την επιδότηση για κάποιο συγκεκριμένο παιδί βασίζεται στην ηλικία του παιδιού κατά την 31η Αυγούστου 2023 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια κατά την ημερομηνία αυτή, τότε η μηνιαία επιδότηση εγκρίνεται για όλο το σχολικό έτος (Σεπτέμβριο 2023 μέχρι Αύγουστο 2024), ανεξάρτητα αν στο διάστημα αυτό το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των 4ων ετών.

Όχι. Με την ένταξη σας στο παρόν Σχέδιο το οποίο προσφέρει σημαντικά αυξημένη επιδότηση, η παροχή για τον ίδιο σκοπό από το ΕΕΕ θα διακοπεί με βάση τις διατάξεις της περί ΕΕΕ νομοθεσίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης στο Σχέδιο είναι η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης αίτησης για παροχή Επιδόματος Τέκνου για το 2023. Σημειώνεται ότι όσοι ήταν δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου για το 2022 έχουν αυτόματα μεταφερθεί ως δικαιούχοι και για το 2023 ενώ αν υπήρχαν οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας (π.χ. νέο παιδί) θα πρέπει να δηλωθούν. Για οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινήσεις ή βοήθεια για την αίτησή σας για Επίδομα Τέκνου μπορείτε να ανατρέχετε στην διεύθυνση www.wbas.dmsw.gov.cy ή να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς στο τηλέφωνο 22804000 ή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση grants@mlsi.gov.cy

Προϋπόθεση για συμμετοχή γονέων στο Σχέδιο για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24 είναι να είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων του Σχεδίου δεν υπάρχει η δυνατότητα για εξατομικευμένα ραντεβού. Μπορείτε να ανατρέξετε τις πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.dmsw.gov.cy/wbas που περιλαμβάνουν και απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται από το κοινό.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να μας καταγράψετε και αποστείλετε τα ερωτήματα σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου children@wbas.dmsw.gov.cy και θα σας τα απαντήσουμε.

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στην Αριάδνη για να δείτε ή/και επεξεργαστείτε την αίτηση σας και να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις.

Για να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα εξής:

1) Συνδεθείτε στην παρούσα αίτησή σας https://www.gov.cy/gr/hlektronikes-yphresies/koinoniki-pronoia-kai-kratiki-enisxysi/epidomata-kai-wfelhmata/sxedio-epidotisis-didaktron-kai-sitisis-paidiwn-ilikias-mexri-4on-etwn
2) Επιβεβαιώστε τα προσωπικά σας στοιχεία (Βήμα 1).
3) Επιλέγξετε την «Επεξεργασία Στοιχείων Σύνδεσης» (Βήμα 2).
4) Προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές (Βήμα 2).
5) Επιβεβαιώστε την ορθότητα και αποθηκεύστε.
6) Ακολουθήστε την διαδικασία που είχατε κάνει κατά την αρχική σας αίτηση πατώντας το κουμπί «επόμενο» και συνεχίστε μέχρι το 5ο βήμα.

Για να αλλάξετε τμήμα ή σχολείο πρέπει πρώτα να προβείτε σε αποσύνδεση του παιδιού σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδέσετε εκ νέου το παιδί σας με το νέο τμήμα/σχολείο που έχει ενταχθεί.

Το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων μπορεί να συμπεριλάβει στην επιδότηση την απογευματινή φοίτηση μόνο εάν το ωράριο φοίτησης ξεκινά από το πρωί. Επομένως, δεν μπορεί να δοθεί η επιδότηση σε κάποιο παιδί φοιτά μόνο κατά τις απογευματινές ώρες.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ

Ναι, μπορεί να γίνεται. Εάν προκύπτει ανάγκη για εγγραφή ενός δικαιούχου παιδιού σε διαφορετικό τμήμα, επειδή για παράδειγμα στην αρχή του σχολικού έτους ήταν 18 μηνών και στη συνέχεια κλείνει 24 μηνών και θα μετακινηθεί από τμήμα βρεφών σε τμήμα νηπίων, οι πάροχοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Υπηρεσία στο children@wbas.dmsw.gov.cy αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του παιδιού και της αλλαγής που πρέπει να γίνει.

Όλοι μπορούν να κάνουν αίτηση, φτάνει να είναι Βρεφονηπιακοί ή Νηπιαγωγεία, περιλαμβανομένων κοινοτικών προγραμμάτων, ΜΚΟ και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Κέντρα απογευματινής απασχόλησης (π.χ. παιδικές λέσχες) και άλλες παρόμοιες δομές απασχόλησης παιδιών δεν μπορούν να ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο.

Για την ακαδημαϊκήα χρονιά 2023-24, πάροχοι που είναι ήδη συμβεβλημένοι στο Σχέδιο χρειάζεται να συμπληρώσουν το έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων και την υπεύθυνη δήλωση.

Για νέους πάροχους που θέλουν να ενταχθούν στο Σχέδιο παρακαλούνται όπως αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο children@wbas.dmsw.gov.cy .

Στους όρους της σύμβασης που θα υπογράψουν οι Πάροχοι δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν για όλη τη σχολική χρονιά 2023-24. Δεν μπορούν να αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γιατί θα επηρεαστούν οι δικαιούχοι γονείς που έχουν εγγράψει εκεί τα παιδιά τους και δεν θα δικαιούνται πλέον την επιδότηση. Για την επόμενη σχολική χρονιά μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετάσχουν.

Ο πάροχος θα πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της οριστικής διακοπής της φοίτησης (αποχώρησης) του παιδιού. Οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά είτε από τον πάροχο προς τον γονέα είτε από τον γονέα προς τον πάροχο (για παράδειγμα λόγω της κράτησης της προκαταβολής του πρώτου μήνα φοίτησης) θα συμψηφίζονται απευθείας από τον πάροχο με τον γονέα, σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζει ο κάθε πάροχος.

Το Σχέδιο, με βάση τους όρους προκήρυξης του από το Υπουργικό Συμβούλιο απευθύνεται σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που παρέχον συγκεκριμένου τύπου εκπαιδευτικά προγράμματα. Ως εκ τούτου δεν καλύπτει περιπτώσεις αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων που δεν εργοδοτούν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή και κατ’ οίκον παιδοκόμους / νηπιαγωγούς. Καλύπτει όμως αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα που είναι εργοδότες και άρα διατηρούν βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο.

Αυτοί είναι οι όροι προκήρυξης του Σχεδίου, το οποίο έχει εγκριθεί και συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και δεν μεταβάλλονται οποιοιδήποτε όροι αναφορικά με το σχολικό έτος 2023-24. Οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή και διαπιστώσεις από τη φετινή σχολική χρονιά, περιλαμβανομένων και των εισηγήσεων των Παρόχων που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο, θα ληφθούν υπόψη για το επόμενο σχολικό έτος.

Οι πάροχοι που δεν θα λειτουργήσουν κανονικό πρόγραμμα για τα δικαιούχα παιδιά αλλά θα λειτουργήσουν ειδικό καλοκαιρινό πρόγραμμα (summer school) με άλλα παιδιά ή και άλλες τιμές και προϋποθέσεις, επιτρέπεται να το κάνουν αλλά θεωρούνται ότι δεν θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του Σχεδίου και δεν μπορούν να λάβουν επιδότηση για αυτού του είδους τα προγράμματα καθώς δεν περιλαμβάνονται στα επιλέξιμα προγράμματα αλλά θεωρούνται φύλαξη παιδιών.

Σε περίπτωση που οι πάροχοι προσφέρουν επιπλέων δραστηριότητες, είναι κάτι που πρέπει να διευθετηθεί απευθείας με τους γονείς αφού δεν μπορούν να καλυφθούν από το Σχέδιο. Δηλαδή με άλλα λόγια, το /σχέδιο θα πληρώσει την επιδότηση για το κανονικό πρόγραμμα και οι γονείς θα χρεωθούν τις επιπρόσθετες δραστηριότητες.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων του Σχεδίου δεν υπάρχει η δυνατότητα για εξατομικευμένα ραντεβού. Μπορείτε να ανατρέξετε τις πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.dmsw.gov.cy/wbas που περιλαμβάνουν και απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται από το κοινό.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να μας καταγράψετε και αποστείλετε τα ερωτήματα σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου children@wbas.dmsw.gov.cy και θα σας τα απαντήσουμε.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Αμέσως μετά από κάθε πληρωμή θα αποστέλλεται με email στον Πάροχο αναλυτική κατάσταση για το ποσό που καταβλήθηκε για κάθε παιδί με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε παιδί και θα ενημερώνεται και ο κάθε γονέας ατομικά.

Το έμβασμα θα αφορά το σύνολο της πληρωμής για το σύνολο των δικαιούχων παιδιών που φοιτούν στον σταθμό / νηπιαγωγείο. Ταυτόχρονα, σε κάθε πληρωμή θα αποστέλλεται με email αναλυτική κατάσταση για το ποσό που καταβλήθηκε για κάθε παιδί.

Έχει αναπτυχθεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση του Σχεδίου ούτως ώστε τα εμβάσματα στους παρόχους να γίνονται εντός 6 εργάσιμων ημερών από την επιβεβαίωση της φοίτησης των παιδιών. Η επιβεβαίωση της φοίτησης των παιδιών θα γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.

Το ΙΒΑΝ πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο όνομα της επιχείρησης. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης είναι αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί με αυτή την ιδιότητα άλλα πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση ταυτίζεται με το πρόσωπο και το ΙΒΑΝ θα είναι του προσώπου αυτού και γίνεται αποδεκτό. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με την σύμβαση που θα υπογράψετε, θα πρέπει να αποστέλλεται και η βεβαίωση ΙΒΑΝ για σκοπούς επιβεβαίωσης των πιο πάνω.

Οι Πάροχοι που συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να εισπράξουν προκαταβολικά τον Σεπτέμβριο (ή τον πρώτο μήνα, αναλόγως ημερομηνίας εγγραφής) από τους γονείς ως η συνήθης πρακτική που εφαρμόζουν, καθώς οι εγκρίσεις για συμμετοχή των γονέων στο Σχέδιο θα δίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2023.

Ως εκ τούτου δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα για την κάλυψη των εξόδων του Σεπτέμβρη από τους συμμετέχοντες Παρόχους αφού θα εισπράξουν προκαταβολικά τα πλήρη δίδακτρα του Σεπτέμβρη από τους γονείς.

Όσον αφορά στις πληρωμές από την ΥΔΕΠ προς τους παρόχους για τα δικαιούχα παιδιά, η διαδικασία αυτή θα γίνεται πάντοτε εντός των πρώτων 6 εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα, αφού επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η φοίτηση των δικαιούχων παιδιών κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα.

Επομένως, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2023 που θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές, κάθε Πάροχος θα πρέπει να παραχωρεί την έκπτωση που αντιστοιχεί στο ποσό της επιδότησης για το κάθε δικαιούχο παιδί και να εισπράττει την διαφορά. Σημειώνεται ότι οι πάροχοι θα έχουν ενημερωθεί από τον Σεπτέμβριο για όλα τα δικαιούχα παιδιά που φοιτούν κοντά τους, όπως και οι γονείς.

Στο τέλος της χρονιάς ή με την αποχώρηση του παιδιού από τον σταθμό / νηπιαγωγείο θα πρέπει να επιστρέφεται στους γονείς το μέρος της προκαταβολής για το οποίο θα έχει καταβληθεί επιδότηση από την ΥΔΕΠ.


Κάθε τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα καλείστε να επιβεβαιώσετε την φοίτηση των παιδιών που φοιτούν στον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο σας. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα και sms, με όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε περίπτωση που πάροχος δεν προβεί στην επιβεβαίωση φοίτησης, δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της επιδότησης.