logo

Βρείτε την Κατηγορία Ερωτήσεων που σας ενδιαφέρει:

Προϋποθέσεις / Κριτήρια
Επίδομα
Αίτηση
Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω GOV.CY
Βεβαίωση
Αξιολόγηση
Ενστάσεις
Προϋποθέσεις / Κριτήρια

Δικαίωμα σε επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας έχουν:

    - οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου (είναι δηλαδή προαπαιτούμενο να πληρούνται τα κριτήρια για παροχή επιδόματος τέκνου)
    - έχουν συνεχή και νόμιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται αποτελεσματικά από τη Δημοκρατία για 5 τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του εν λόγω επιδόματος.
    - το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €49.000.
Δικαίωμα σε Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας έχουν οικογένειες που έχουν: τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους τουλάχιστον κατά τα 5 τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, στα εδάφη που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όχι, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει διαζύγιο.

Ναι, απαραιτήτως πρέπει να δηλωθεί το ύψος του ποσού της διατροφής που λαμβάνεται για τα τέκνα σας.

Το ακαθάριστο ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις €49.000,00.

Στο περιουσιακό κριτήριο, η συνολική αξία σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων να μην υπερβαίνει το €1.200.000 (Σημειώνεται ότι στο €1.200.000 λαμβάνεται υπόψη και η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας κατά τα τελευταία 2 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης).

Επίδομα

Μηνιαίο επίδομα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση το οικογενειακό εισόδημα:

Ø €0 - €39.000,00: € 212,11 το μήνα για κάθε τέκνο
Ø €39.000,01 - €49.000,00: € 188,54 τον μήνα για κάθε τέκνο

Το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται με βάση την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Η πληρωμή επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας εφόσον έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έχει εγκριθεί ότι είναι δικαιούχος για ΕΜΟ θα πληρωθεί την τελευταία ημέρα του μηνός στον οποίο αρχίζει η ισχύς του ΕΜΟ και μετά πάλι κάθε τελευταία ημέρα του εκάστοτε μήνα, νοουμένου βέβαια ότι μετά από τον έλεγχο με τις τράπεζες/συνεργατικά Ιδρύματα και με το Κτηματολόγιο πληρείται το εισοδηματικό και περιουσιακό κριτήριο του Νόμου για Παροχή Επιδόματος Τέκνου.

Το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να το επιστρέψει εντός της περιόδου που καθορίζεται από το Γενικό Διευθυντή ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, με τραπεζικό έμβασμα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που θα του δοθεί. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται, το ποσό της υπερπληρωμής μπορεί να αποκόπτεται σε δόσεις από το ποσό που ενδέχεται να πληρωθεί στο μέλλον από την Υπηρεσία.

Αίτηση

Για την υποβολή της Αίτησης για Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας απαιτείται η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και η υποβολή των απαραίτητων πιστοποιητικών, μέσω του CY Login.

Ο πολίτης υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία, οικογενειακής κατάστασης, τόπου διαμονής κτλ. συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Σε περίπτωση Άγαμης/ου:

     Ø Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε στην Κύπρο, Δικαιοδοσία Αναγνώρισης Εξώγαμου Τέκνου από την Επαρχιακή Διοίκηση.
     Ø Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε εκτός Κύπρου, Βεβαίωση από τις τοπικές αρχές της χώρας γέννησης του τέκνου για το γεγονός ότι η/ο αιτήτρια/της δεν έχει συνάψει γάμο ή που να δηλώνει την οικογενειακή κατάσταση της/του ή για το ότι το τέκνο γεννήθηκε εκτός γάμου.
     Ø Διάταγμα αρμόδιου Δικαστηρίου για την Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διάταγμα Διατροφής, απαραίτητα να προσκομίζεται κοινή γραπτή ένορκος δήλωση από την μητέρα και τον πατέρα του/ων τέκνου/ων σχετικά με το ύψος της διατροφής.
     Ø Σε περίπτωση τέκνου αγνώστου πατρός πρόσφατα εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Γέννησης.

Σε περίπτωση Διαζευγμένης/ου:
     Ø Αντίγραφο Διαζυγίου.
     Ø Διάταγμα αρμόδιου Δικαστηρίου για την Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διάταγμα Διατροφής, απαραίτητα να προσκομίζεται κοινή γραπτή ένορκος δήλωση από την μητέρα και τον πατέρα του/ων τέκνου/ων σχετικά με το ύψος της διατροφής.
Σε περίπτωση Χἠρας/ου:
     Ø Πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου από Επαρχιακές Διοικήσεις, Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
Σε περίπτωση Συζύγου που εκτίει ποινή φυλάκισης:
     Ø Βεβαίωση Διευθυντή Φυλακών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία καταδίκης και η αναμενόμενη διάρκεια φυλάκισης, εφόσον ο κατάδικος/υπόδικος εκτίει ποινή πέραν των 6 μηνών
Σε περίπτωση Συζύγου που κηρύχθηκε σε αφάνεια:
     Ø Απόφαση Δικαστηρίου ότι κηρύχθηκε σε αφάνεια
Ναι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Όσον αφορά στα διάφορα δικαιολογητικά, αν έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα για την κατηγορία του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΕΜΟ) στην οποία ανήκει δεν χρειάζεται να τα προσκομίσει ξανά εκτός αν υπάρχει διαφοροποίηση.

Παράδειγμα 1: αν αιτείται ΕΜΟ λόγω του ότι είναι διαζευγμένος/η και προσκόμισε το Διαζύγιο όπως επίσης και το Διάταγμα Γονικής Μέριμνας για το συγκεκριμένο τέκνο/α τότε δεν χρειάζεται να τα προσκομίσει ξανά.
Παράδειγμα 2: αν αιτείται ΕΜΟ λόγω του ότι είναι χήρος/α και έχει προσκομίσει το Πιστοποιητικό θανάτου του αποθανόντος συζύγου τότε δεν χρειάζεται να το προσκομίσει ξανά την επόμενη χρονιά για την οποία θα αιτηθεί το ΕΜΟ.

Παράδειγμα 3: Αν υπάρξει διαφοροποίηση στο ύψους του ποσού διατροφής αυξημένη/μειωμένη τότε ο αιτητής/τρια οφείλει να προσκομίσει το νέο Διάταγμα Διατροφής.
Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω GOV.CY

Το πρώτο βήμα είναι να κάνετε εγγραφή στην CY Login, έτσι ώστε να αποκτήσετε προσωπικό λογαριασμό και κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση που έχετε σύζυγο ή συμβίο/α, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε και οι δύο λογαριασμό στην CY Login. Στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των κωδικών, μέσω του e-banking ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της αίτησης Επιδόματος Τέκνου / Μονογονεϊκής Οικογένειας, χωρίς να έχει προηγηθεί ταυτοποίηση των κωδικών μέσω του e-banking ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: cyloginsupport@dits.dmrid.gov.cy για βοήθεια.

Οικογένειες με σύζυγο ή συμβίο/α, θα πρέπει να συμπληρώσουν πρώτα το Μέρος Α΄ από τον αιτητή/τρια, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους λογαριασμό στην CY Login. Στην συνέχεια, ο/η σύζυγος/συμβίος/α, θα πρέπει απαραίτητα να συνδεθεί με τον δικό του προσωπικό λογαριασμό στην CY Login και να συμπληρώσει το Μέρος Β΄.

Προτού ξεκινήσετε την συμπλήρωση του Μέρους Α’, θα πρέπει απαραίτητα να σιγουρευτείτε ότι ο αριθμός ταυτότητας ή ο προσωπικός αριθμός εγγραφής ARC του/ης συζύγου/συμβίου/ας σας που έχετε μπροστά σας είναι ο ορθός. Στην περίπτωση που στο Μέρος Α’, καταχωρήσετε λάθος τον αριθμό ταυτότητας ή ARC του/ης συζύγου/συμβίου/ας σας, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Ο αριθμός ταυτότητας ή ο προσωπικός αριθμός εγγραφής ARC του/ης συζύγου/συμβίου/ας πρέπει να γραφτεί ακριβώς όπως έχει καταχωρηθεί στον προσωπικό λογαριασμό του/ης στην CY Login. Στην περίπτωση που γραφτεί λάθος, δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.

Τα τέκνα εμφανίζονται αυτόματα όπως είναι καταχωρημένα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και δεν μπορείτε να προβείτε σε αλλαγές των στοιχείων τους. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καθορίσετε τα τέκνα για τα οποία θέλετε να αιτηθείτε επίδομα.

Στην περίπτωση που τα τέκνα δεν εμφανιστούν αυτόματα, μπορείτε να τα προσθέσετε μόνοι σας, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Αν έχετε υποβάλει με επιτυχία το Μέρος Α΄, θα δείτε στην οθόνη σας τον αριθμό που έλαβε η αίτηση σας. Ο/Η σύζυγος ή συμβίος/α, θα πρέπει να συμπληρώσει το Μέρος Β΄, αφού συνδεθεί στην CY Login, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του/ης λογαριασμό. Στην συνέχεια, αφού επιλέξει το Μέρος Β΄, θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό αίτησης που σας είχε δοθεί εσάς κατά την υποβολή του Μέρους Α΄. Εναλλακτικά, στο email που θα λάβει ο/η σύζυγος/συμβίος/α, μπορεί να επιλέξει την λέξη «εδώ» όπου θα τον μεταφέρει στο CY Login για να συνδεθεί εισάγοντας τους δικούς του/ης κωδικούς και να συμπληρώσει το Μέρος Β΄.

Σε αυτή την περίπτωση, το email θα έρθει σε εσάς και ο σύζυγος/συμβίος/α, μπορεί να ακολουθήσει κανονικά την διαδικασία. Θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί στην CY Login, χρησιμοποιώντας τον δικό του/ης προσωπικό λογαριασμό και στην συνέχεια να επιλέξει το Μέρος Β΄, εισάγοντας τον αριθμό αίτησης που σας είχε δοθεί εσάς κατά την υποβολή του Μέρους Α΄. Εναλλακτικά, στο email που ήρθε σε εσάς, μπορεί να επιλέξει την λέξη «εδώ» όπου θα τον μεταφέρει στο CY Login για να συνδεθεί εισάγοντας τους δικούς του/ης κωδικούς και να συμπληρώσει το Μέρος Β΄.

Είναι σημαντικό στο Μέρος Α’, να επιλέξετε τον σωστό τύπο αίτησης. Υπάρχουν τρείς τύποι αίτησης: (Α) Αίτηση επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεικής οικογένειας, (Β) Αίτηση επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες και (Γ) Αίτηση επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αιτηθείτε επίδομα τέκνου θα πρέπει να επιλέξετε είτε την αίτηση (Β) Αίτηση επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες, είτε την αίτηση (Γ) Αίτηση επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες. Αν λανθασμένα επιλέξετε την αίτηση (Α) Αίτηση επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεικής οικογένειας, τότε η αίτηση σας θα ολοκληρωθεί από το Μέρος Α’.

Για να προχωρήσει η αίτηση σας σε εξέταση, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το Έντυπο Εξουσιοδότησης σε πρωτότυπη και έντυπη μορφή και να υποβληθεί σε ένα από τα σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σ.Ε.Ε.Π) στην επαρχία διαμονής σας, μετά από διευθέτηση ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας της ΥΔΕΠ (www.wbas.dmsw.gov.cy/dmsw) ή μέσω τηλεφώνου στο 8000 2000. Το έντυπο εξουσιοδότησης βρίσκεται στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Βεβαίωση

Βεβαίως μπορείτε. Θα πρέπει να ζητήσετε την εν λόγω Βεβαίωση συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Βεβαίωσης

Θα σας σταλεί στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας για το εν λόγω επίδομα.

Αξιολόγηση

Λόγοι απόρριψης μιας αίτησης επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, πέραν των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, είναι οι ακόλουθοι:

    Ø Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαμονής (τουλάχιστον πενταετής νόμιμης και συνεχούς διαμονής πριν από την υποβολή αίτησης στην Κυπριακή Δημοκρατία). Σημείωση: για το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας υπάρχει πρόσθετη πρόνοια για συνεχή διαμονή και εφόσον υπάρχει απουσία πέραν του ενός μηνός τερματίζεται
    Ø Ο αιτητής/τρια είναι έγγαμος/η ή συμβιώνει
    Ø Μη δικαιούχος Επιδόματος Τέκνου
    Ø Εκπρόθεσμη Υποβολή Αίτησης
    Ø Μη προσκόμιση ζητηθέντων εγγράφων
    Ø Το τέκνο στρατιώτης ή ανάπηρος συμβιώνει με άλλο πρόσωπο
    Ø Ο αιτητής/τρια δεν είναι γονέας του τέκνου
Άτομο παύει να είναι δικαιούχος του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας όταν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος τέκνου σύμφωνα με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο και όταν:
    Ø η/ο δικαιούχος, περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων, απουσιάζει από την Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα ημερών
    Ø έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση ή με απόκτηση νέου τέκνου χωρίς να έχει προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά
    Ø διαπιστωθεί ότι το σύνολο ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος της/του αιτήτριας/τη και των εξαρτωμένων της/του, υπερβαίνει τα εισοδηματικά όρια που θέτει η Νομοθεσία
    Ø το άτομο αποβιώσει
    Ø απολέσει την επιμέλεια του/ων εξαρτώμενου/ων τέκνου/ων
Ενστάσεις

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν ικανοποιείται από την απόφαση απόρριψης της αίτησης του, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, έχει το δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως Ιεραρχική Προσφυγή, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, έχει το δικαίωμα να προσβάλει την απόφαση στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία της επιστολής απόρριψης.